A+ A A-

Dharm Ane Vigyan

મિત્રો, 
મને કોઇએ મોકલેલું આ જોડકણાં જેવું ગીત આમ કાવ્યની દૃષ્ટિએ તો સામાન્ય છેપણ એનો સંદેશ ખૂબ સરસ છે એટલે અહિ પોસ્ટ કરુછું.
 
અંધશ્રદ્ધા છે આંધળી, વહેમને વંટોળે વહે;
અતીશ્રદ્ધા છે અવળચંડી, વેવલાપણાંનાં વાવેતર કરે.

યુરોપે અટપટાં યંત્રો શોધી ફીટ કર્યાં ફૅક્ટરીમાં;
આપણે સીદ્ધીયંત્રો બનાવી, ફીટ કર્યાં ફોટામાં.

પશ્ચીમેઉપગ્રહબનાવી,ગોઠવીદીધાઅંતરીક્ષમાં;
આપણે ગ્રહોના નંગ બનાવી, મઢી દીધા
 અંગુઠીમાં.

જાપાન
 વીજાણુ યંત્રો થકી, સમૃદ્ધ બન્યું
 જગમાં;
આપણે વૈભવલક્ષ્મીનાં વ્રતો કરી, ગરીબી રાખી ઘરમાં.

અમેરીકા
 વૈજ્ઞાનીક અભીગમથી બળવાન બન્યો વીશ્વમાં;
આપણે ધાર્મીક કર્મકાંડો થકી, કંગાળ બન્યા દેશમાં.

પશ્ચીમે
 પરીશ્રમ થકી, સ્વર્ગ ઉતાર્યું 
 લોકમાં;
આપણે પુજાપાઠભક્તી કરી, સ્વર્ગ રાખ્યું પરલોકમાં.

ઍડવર્ડ
 જેનરે રસી શોધી, શીતળા નાબુદ કર્યા જગમાં;
આપણે શીતળાનાં મંદીર બાંધી, મુર્ખ ઠર્યા
 આખા જગમાં.

પર્યાવરણ
પ્રદુષણથી જયારે જગત આખું છે ચીંતામાં;
આપણે વૃક્ષો જંગલો કાપી, લાકડાં ખડક્યાં
 ચીતામાં..

વાસ્તુશાસ્ત્રનો
 દંભ ને વળગાડ, લોકોને પીડે
  દેશમાં;
ફાલતુશાસ્ત્ર છે , છેતરાશો નહીં, ઠગનારા ઘણા છે  દેશમાં.

સાયંટીફીકલી
 બ્લડ ચૅક કરી, ઍંગેજમેન્ટ કરે
 પશ્ચીમમાં,
સંતાનોને ફસાવી જન્મકુંડળીમાં, લગ્નકુંડાળાં થાય  દેશમાં.

લસણ
ડુંગળીબટાકા ખાવાથી પાપ લાગે  દેશમાં,
આખી ને આખી બેન્ક ખાવા છતાં પાપ  લાગે  દેશમાં.
 
Please Note: આ રચના ખીમજીભાઇ કચ્છીની છે

Inspire

Hurray, Its longweekend here in Australia and I have absolutely nothing to do. I wanted to relax this weekend as my work these days tires me down to hell. But unfortunately being idle is also as hell as being tired down with work.

I tried to read " The Secret of Life" by Yvonne Teah Bource but again i got bored of it. Ask why ? Because i have read that almost 100 times now. Anyhow, my boredom lead me to login to Internet and search some inspiring and encouraging videos on youtube (was much needed for a dull day like this)

Below are some of them i found and i liked. Hope this will help someone too when they are dull and there is no one around to encourage and inspire them.

: Extraordinary Life :

: A Motivational Video:

: Best Motivational Quotes :

Never Give UP... Never Ever !!

Chaman Tujne Suman - Kailash Pandit

ચમન તુજને સુમન, મારી જ માફક છેતરી જાશે,
પ્રથમ એ પ્યાર કરશે, ને પછી જખ્મો ધરી જાશે.

અનુભવ ખુબ દુનિયાનો લઇને હું ઘડાયો’તો,
ખબર ન્હોતી તમારી, આંખ મુજને છેતરી જાશે.

ફના થાવાને આવ્યો’તો, પરંતુ એ ખબર ન્હોતી,
કે મુજને બાળવા પ્હેલાં , સ્વયમ્ દીપક ઠરી જાશે.

ભરેલો જામ મેં ઢોળી દીધો’તો એવા આશયથી,
હશે જો લાગણી એના દિલે, પાછો ભરી જાશે.

મરણની બાદ પણ ‘કૈલાસ’ ને બસ રાખજો એમ જ,
કફન ઓઢાવવાથી, લાશની શોભા મરી જાશે.

કૈલાસ પંડિત

Siddha Kunjika Stotram - A Key to Perfection

Hey Folks,

Today i am going to reveal a secret mantra called - Siddha Kunjika Stotram. I have been doing / reciting this powerful mantra since few days (for about one month) daily and i already feel the powers behind this secret mantra. 

This is an essence of Goddess Chandi. What is the meaning of ‘Kunjika’ in the Siddha Kunjika Stotram? Kunjika literally means “something overgrown or hidden by growth or growing things”. Siddha means perfection. Stotram is the song. The Song of Perfection which is no longer hidden because of growth. That is, our spiritual growth and understanding of the Chandi exposes the hidden meanings of the bija mantras in the Song.

Here, i am sharing with my readers an Audio file that consists of the actual mantra recited by someone and other Audio is the explaination of the mantra. I have also provided Lyrics of the mantra in Sanskrit. I request readers to do this mantra with devotion and faith. Attain perfection. Attain Success. May Goddess gives you everything you ask for :)

Audio - Mantra:[Download]

Audio - Explaination:[Download]

Siddha Kunjika Stotram - (Lyrics Sanskrit):

कुन्जिका स्तोत्रं

शिव उवाच

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुंजिकास्तोत्रमुत्तमम्‌।

येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः भवेत्‌॥1॥

न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम्‌।

न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्‌॥2॥

कुंजिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्‌।

अति गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम्‌॥ 3॥

गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति।

मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्‌।

पाठमात्रेण संसिद्ध्‌येत् कुंजिकास्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥4॥

अथ मंत्र

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लौ हुं क्लीं जूं सः

ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल

ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा

॥ इति मंत्रः॥

नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि।

नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिन ॥1॥

नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिन ॥2॥

जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरुष्व मे।

ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका॥3॥

क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते।

चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी॥ 4॥

विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिण ॥5॥

धां धीं धू धूर्जटेः पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी।

क्रां क्रीं क्रूं कालिका देविशां शीं शूं मे शुभं कुरु॥6॥

हुं हु हुंकाररूपिण्यै जं जं जं जम्भनादिनी।

भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः॥7॥

अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं क्षं

धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा॥

पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा॥ 8॥

सां सीं सूं सप्तशती देव्या मंत्रसिद्धिंकुरुष्व मे॥

इदंतु कुंजिकास्तोत्रं मंत्रजागर्तिहेतवे।

अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वति॥

यस्तु कुंजिकया देविहीनां सप्तशतीं पठेत्‌।

न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा॥

। इतिश्रीरुद्रयामले गौरीतंत्रे शिवपार्वती

संवादे कुंजिकास्तोत्रं संपूर्णम्‌ ।

Youtube Video:

The Power of Mantras

Being brought up in an extremely devotional family I always had a liking for various Mystic Durga and Shiva mantras. Since my childhood I have been very much inclined towards mystical mantras of “Devi Mahatmyam”. Devi Mahatmyam, which is a part of “Markandeya Purana” has about 700 powerful, secretive and mystical mantras in it. This Mahatmyam is also known by name – Durga Saptasati. It is one of the most sacred books ever written. It is believed that all desires of a person gets fulfilled if the Durga Saptasati is recited with utter devotion and by understanding the secret meaning behind each mantra that it contains. Many people are believed to have experienced its powers.

Here, I am revealing some chosen mantras which could be recited with proper initiation from a knowledgeable Guru or Pandit. Please note that these mantras could be initiated on Individual or Group basis as per the requirement of person or people reciting it. Some Mantras are also from outside Devi Mahatmyam which I feel would be useful for people who want to achieve their desires. 

1. Mantra for  welfare of all –  

देव्या यया ततमिदं जगदात्मश्कत्या

निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या     !!!

तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां

भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः !!

2. Mantra for eradicating fear and curse -

यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो

ब्र्हमा हरश्व न हि वक्तुमलं बलं च !

सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय

नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु !!

3. Mantra for security and safety of world -

या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्व्लक्ष्मीः

पापात्मनां कृतधियां ह्र्दयेषु बुद्धिः !

श्रध्दा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा

तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम !!

4. Mantra for rise and progress of the world -

विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं

विश्वात्मिका धारयदीति विश्वम !

विश्वेश्वन्द्या भवती भवन्ति

विध्वाश्र्या ये त्वयि भक्तिनम्राः !!

5. Mantra for eradicating world wide natural calamties -

देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद

प्रसीद मातर्ज्गतोखिलस्य !

प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं

त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य !!

6. Mantra for eradicating all kinds of crimes and vices from the world -

देवि प्रसीद परिपालय नोरिभिते -

र्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सघः !

पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु

उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान !!

7. Mantra for eradicating all kinds of adversities and misfortune -

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे

सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते !!

8. Mantra for destroying all kinds of bad days and difficulties and for achieving good desirable life -

करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी

शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः !!

9. 3 Mantras for destroying all kinds of fear -

(क) सर्वस्वरुपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते !

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तु ते !!

(ख) एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् !

पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तु ते !!

(ग) ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् !

त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्र्कालि नमोस्तु ते !!

10. Mantra for destroying all kinds of vices -

हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत् !

सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योनः सुतानिव !!

11. Mantra for destroying all sorts of disease -

रोगानशेषानहंसि तुष्टा

रुष्टा तु कामान सकलानभीष्टान !

त्वामाश्रितानां न विपन्नाराणां

त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति !!

12. Mantra for destroying all sorts of illness and sickness -

जयन्ती मन्गला काली भद्रकाली कपालिनी !

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते !!

13.  Mantra for achieving good health and luck -

देहि सौभग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम !

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि !!

14. Mantra for getting an adorable wife - (Only for Males)

पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम !

तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोभ्द्ववाम !!

15.  Mantra for peace of all hindrances and disturbances -

सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि !

एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम !!

16. Mantra for all kinds of progress in life -

ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां

तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः !

धन्यास्त एव निभॄतात्मजभॄत्यदारा

येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना !!

17.  Mantra for eradicating poverty -

दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः

स्व्सथैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि !

दारिद्र्यदुःखभयहारिणि क त्वदन्या

सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता !!

18.  Mantra for safety and protection -

शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके !

घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च !!

19.  Mantra for getting feeling of motherhood in all females and knowledge -

विध्याः समस्तास्तव देहि भेदाः

स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु !

त्वयॅकया पूरितमम्बयॅतत

का ते स्तुति स्तव्यपरा प्रोक्तिः !!

20. Mantra for achieving all sorts of good fortunes and welfare -

 सर्वमंग्लमग्ल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके !

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते !!

21. Mantra for achieving all sorts of powers -

सॄष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूले सनातनि !

गुणाश्र्ये गुणमये नारायणि नमोस्तु ते !!

22.  Mantra for achieving all sorts of happiness -

प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि !

त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानं वरदा भव !!

23. Mantra for escaping various forms of chaos or fuss -

रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा

यत्रारयो दस्युबलानि यत्र !

दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये

तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्व्म !!

24.  Mantra for freeing oneself from all sorts of disturbances and achieving wealth - 

सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः !

मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः !!

25. Mantra for achieiving all sorts of happiness and freedom - 

 विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम !

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि !!

26.  Mantra for destroying all vices and achieving devotion -

नतेभ्यः सर्वदा भकत्या चण्डिके दुरितापहे !

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि !!

27. Mantra for achieving heaven and liberation -

सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी !

त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु पर्मोक्तयः !!

28. Mantra for achieving heaven -

सर्वस्य बुद्धिरुपेण जनस्य ह्रदि संस्थिते !

स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोस्तु ते !!

29. Mantra for achieving liberation after death -

त्वं वैष्ण्वी शक्तिरनन्तवीर्या

विश्वस्य बीजं परमासि माया !

सम्मोहितं देवि समस्तमेतत

त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः !!

30. Mantra for knowing or seeing everything in ones dreams -

दुर्गे देवि नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थसाधिके !

मम सिद्धिमसिद्धिं वा स्वप्रे सर्व प्रदर्शय !!